Vytlačiť

Vzorové tlačivá

Štatút obce

Štatút obecnej kronikárky

Zásady odmeňovania poslancov

Rokovací poriadok OZ

List vlastníctva obce

Pracovný poriadok, poriadok odmeňovania

Ciele a priority sociálnych služieb 2018-2022

Zásady hospodárenia obce Brezovica

PHSR Brezovica 2015 - 2023