Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Špeciálna volebná komisia.

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

P.Č. Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
1. 1.1.2015  Zmluva o poskytovaní služieb Stiahnúť pdf
2. 5.1.2015  Zmluva o dielo Malá Telocvičňa Stiahnúť pdf
3. 5.1.2015  VSE príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny Stiahnúť pdf
4. 16.1.2015  Zmluva o dielo - ALNEDO, s. r. o. Stiahnúť pdf
5. 28.1.2015  Zmluva o dielo - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Stiahnúť pdf
6. 28.1.2015  Zmluva o dielo - Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb Stiahnúť pdf
7. 12.2.2015  Kúpna zmluva č.30 Stiahnúť pdf
8. 10.3.2015  Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy Stiahnúť pdf
9. 13.3.2015  Mandátna zmluva Stiahnúť pdf
10. 19.3.2015  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu Stiahnúť pdf
11. 24.3.2015  Zmluva o poskytnuti dotácie Stiahnúť pdf
12. 31.3.2015  Dodatok č.4 k zmluve o nájme nebytových priestorov Stiahnúť pdf
13. 31.3.2015  Dodatok č.4 k zmluve o nájme nebytových priestorov Stiahnúť pdf
14. 15.4.2015  Kontrakt č. TANS1500130 Stiahnúť pdf
15. 15.4.2015  Zmluva o bezplatnom skladovaní vyrobených okien na kúriu súp. č.103 Stiahnúť pdf
16. 04.5.2015  Zmluva o dielo č. 1/2015/MK podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Stiahnúť pdf
17. 07.5.2015  Zmluva o poskytnutí dotácie Stiahnúť pdf
18. 07.5.2015  Zmluva o dielo - Lukáš Dzugas Stiahnúť pdf
19. 12.5.2015  Dodatok č. 1 ku kontraktu č. TANS1500130 Stiahnúť pdf
20. 27.5.2015  Dohoda o zabezpečení pdmienok vykonávania absolventskej praxe Stiahnúť pdf
21. 28.5.2015  Dodatok č. 2 ku Kontraktu č. TANS1500130 Stiahnúť pdf
22. 1.6.2015  Zmluva o dielo Stiahnúť pdf
23. 17.6.2015  Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Stiahnúť pdf
24. 22.6.2015  Zmluva o poskytnutí dotácie Stiahnúť pdf
25. 25.6.2015  Poistná zmluva UP Stiahnúť pdf
26. 29.6.2015  Zmluva o zabezpečení vystúpenia Stiahnúť pdf
27. 30.6.2015  Zmluva o nájme bytu Stiahnúť pdf
28. 30.6.2015  Zmluva o nájme bytu Stiahnúť pdf
29. 30.6.2015  Zmluva o prenájme reklamnej plochy Stiahnúť pdf
30. 06.7.2015  Zmluva o uskutočnení vystúpenia Stiahnúť pdf
31. 07.7.2015  Mandátna zmluva Stiahnúť pdf
32. 24.7.2015  Zmluva o o poskytnutí nenavratného finančného príspevku Stiahnúť pdf
33. 17.8.2015  Zmluva o reklame Stiahnúť pdf
34. 18.8.2015  Zmluva o dielo - EKOMOS Stiahnúť pdf
35. 18.8.2015  Mandátna zmluva č. 1/2015 –„ Zmena palivovej základne kotolne OcÚ Brezovica“– stavebný dozor. Stiahnúť pdf
36. 01.9.2015  Dodatok č. 2 k NZ s Fy Annbus Stiahnúť pdf
37. 11.9.2015  Zmluva o dielo č. 1501 –„ Zmena palivovej základne kotolne OcÚ Brezovica“– projektová dokumentácia. Stiahnúť pdf
38. 11.9.2015  Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 1/2015 „Zmena palivovej základne kotolne OcÚ Brezovica“. Stiahnúť pdf
39. 23.9.2015  Zmluva o grantovom účte Stiahnúť pdf
40. 02.10.2015  Zmluva Orange o poskytovaní verejných služieb – Zmena palivovej základne kotolne OcÚ Brezovica. Stiahnúť pdf
41. 06.10.2015  Zmluva o dielo Euroleader Consulting. Stiahnúť pdf
42. 08.10.2015  ZoD CMR - živična úprava miestnych komunikácií Stiahnúť pdf
43. 19.10.2015  Zmluva o dielo č. 19102015 – prevádzkový poriadok k projektu – „Zmena palivovej základne kotolne OcÚ Brezovica“. Stiahnúť pdf
44. 19.10.2015  Zmluva na dodávku štiepky. Stiahnúť pdf
45. 21.10.2015  Zmluva o dielo O.S.V.O. comp „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Brezovica „. Stiahnúť pdf
46. 22.10.2015  ZoD Bamida - Pamätná a veľkoplošná reklamná tabuľa Stiahnúť pdf
47. 26.10.2015  Poistna zmluva Stiahnúť pdf
48. 29.10.2015  Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest. Stiahnúť pdf
49. 29.10.2015  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 15 R/2015 „Brezovica, živičná úprava miestnych komunikácií“. Stiahnúť pdf
50. 30.10.2015  Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe Stiahnúť pdf
51. 30.10.2015  Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb Stiahnúť pdf
52. 30.10.2015  Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnej pomoci Stiahnúť pdf
53. 02.11.2015  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – verejné osvetlenie. Stiahnúť pdf
54. 02.11.2015  Dodatok k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Brezovica Stiahnúť pdf
55. 05.11.2015  Kúpna Zmluva Stiahnúť pdf
56. 18.11.2015  Zmluva o poskytovaní verejných služieb spoločnosťou Orange Slovensko a.s. Stiahnúť pdf
57. 18.11.2015  Zmluva o poskytovaní verejných služieb spoločnosťou Orange Slovensko a.s. Stiahnúť pdf
58. 18.11.2015  Príloha k zmluve o poskytovaní verejných služieb- - Súhlasy Stiahnúť pdf
59. 25.11.2015  Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Stiahnúť pdf
60. 01.12.2015  Zmluva o poskytovaní právnej pomoci Stiahnúť pdf
61. 01.12.2015  Poistná Zmluva Kooperativa Stiahnúť pdf
62. 01.12.2015  Poistná Zmluva Kooperativa Stiahnúť pdf
63. 04.12.2015  Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy. Stiahnúť pdf
64. 04.12.2015  Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy. Stiahnúť pdf
65. 08.12.2015  Kolektívna Zmluva od r. 2016 Stiahnúť pdf
66. 08.12.2015  Sociálny fond od r. 2016 Stiahnúť pdf
67. 15.12.2015  Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum miest a obcí. Stiahnúť pdf
68. 15.12.2015  Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Stiahnúť pdf
69. 16.12.2015  Zmluva o dielo: „Svetelno-technické meranie pre projekt s názvom“ Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia v obci Brezovica“ Stiahnúť pdf
70. 28.12.2015  Dohoda o úhrade. Stiahnúť pdf