Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok s aktuálnou úradnou tabuľou obce Brezovica nad Torysou.

Čítať ďalej...

P.Č. Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
1. 1.1.2015  Zmluva o poskytovaní služieb Stiahnúť pdf
2. 5.1.2015  Zmluva o dielo Malá Telocvičňa Stiahnúť pdf
3. 5.1.2015  VSE príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny Stiahnúť pdf
4. 16.1.2015  Zmluva o dielo - ALNEDO, s. r. o. Stiahnúť pdf
5. 28.1.2015  Zmluva o dielo - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Stiahnúť pdf
6. 28.1.2015  Zmluva o dielo - Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb Stiahnúť pdf
7. 12.2.2015  Kúpna zmluva č.30 Stiahnúť pdf
8. 10.3.2015  Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy Stiahnúť pdf
9. 13.3.2015  Mandátna zmluva Stiahnúť pdf
10. 19.3.2015  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu Stiahnúť pdf
11. 24.3.2015  Zmluva o poskytnuti dotácie Stiahnúť pdf
12. 31.3.2015  Dodatok č.4 k zmluve o nájme nebytových priestorov Stiahnúť pdf
13. 31.3.2015  Dodatok č.4 k zmluve o nájme nebytových priestorov Stiahnúť pdf
14. 15.4.2015  Kontrakt č. TANS1500130 Stiahnúť pdf
15. 15.4.2015  Zmluva o bezplatnom skladovaní vyrobených okien na kúriu súp. č.103 Stiahnúť pdf
16. 04.5.2015  Zmluva o dielo č. 1/2015/MK podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Stiahnúť pdf
17. 07.5.2015  Zmluva o poskytnutí dotácie Stiahnúť pdf
18. 07.5.2015  Zmluva o dielo - Lukáš Dzugas Stiahnúť pdf
19. 12.5.2015  Dodatok č. 1 ku kontraktu č. TANS1500130 Stiahnúť pdf
20. 27.5.2015  Dohoda o zabezpečení pdmienok vykonávania absolventskej praxe Stiahnúť pdf
21. 28.5.2015  Dodatok č. 2 ku Kontraktu č. TANS1500130 Stiahnúť pdf
22. 1.6.2015  Zmluva o dielo Stiahnúť pdf
23. 17.6.2015  Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Stiahnúť pdf
24. 22.6.2015  Zmluva o poskytnutí dotácie Stiahnúť pdf
25. 25.6.2015  Poistná zmluva UP Stiahnúť pdf
26. 29.6.2015  Zmluva o zabezpečení vystúpenia Stiahnúť pdf
27. 30.6.2015  Zmluva o nájme bytu Stiahnúť pdf
28. 30.6.2015  Zmluva o nájme bytu Stiahnúť pdf
29. 30.6.2015  Zmluva o prenájme reklamnej plochy Stiahnúť pdf
30. 06.7.2015  Zmluva o uskutočnení vystúpenia Stiahnúť pdf
31. 07.7.2015  Mandátna zmluva Stiahnúť pdf
32. 24.7.2015  Zmluva o o poskytnutí nenavratného finančného príspevku Stiahnúť pdf
33. 17.8.2015  Zmluva o reklame Stiahnúť pdf
34. 18.8.2015  Zmluva o dielo - EKOMOS Stiahnúť pdf
35. 18.8.2015  Mandátna zmluva č. 1/2015 –„ Zmena palivovej základne kotolne OcÚ Brezovica“– stavebný dozor. Stiahnúť pdf
36. 01.9.2015  Dodatok č. 2 k NZ s Fy Annbus Stiahnúť pdf
37. 11.9.2015  Zmluva o dielo č. 1501 –„ Zmena palivovej základne kotolne OcÚ Brezovica“– projektová dokumentácia. Stiahnúť pdf
38. 11.9.2015  Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 1/2015 „Zmena palivovej základne kotolne OcÚ Brezovica“. Stiahnúť pdf
39. 23.9.2015  Zmluva o grantovom účte Stiahnúť pdf
40. 02.10.2015  Zmluva Orange o poskytovaní verejných služieb – Zmena palivovej základne kotolne OcÚ Brezovica. Stiahnúť pdf
41. 06.10.2015  Zmluva o dielo Euroleader Consulting. Stiahnúť pdf
42. 08.10.2015  ZoD CMR - živična úprava miestnych komunikácií Stiahnúť pdf
43. 19.10.2015  Zmluva o dielo č. 19102015 – prevádzkový poriadok k projektu – „Zmena palivovej základne kotolne OcÚ Brezovica“. Stiahnúť pdf
44. 19.10.2015  Zmluva na dodávku štiepky. Stiahnúť pdf
45. 21.10.2015  Zmluva o dielo O.S.V.O. comp „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Brezovica „. Stiahnúť pdf
46. 22.10.2015  ZoD Bamida - Pamätná a veľkoplošná reklamná tabuľa Stiahnúť pdf
47. 26.10.2015  Poistna zmluva Stiahnúť pdf
48. 29.10.2015  Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest. Stiahnúť pdf
49. 29.10.2015  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 15 R/2015 „Brezovica, živičná úprava miestnych komunikácií“. Stiahnúť pdf
50. 30.10.2015  Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe Stiahnúť pdf
51. 30.10.2015  Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb Stiahnúť pdf
52. 30.10.2015  Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnej pomoci Stiahnúť pdf
53. 02.11.2015  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – verejné osvetlenie. Stiahnúť pdf
54. 02.11.2015  Dodatok k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Brezovica Stiahnúť pdf
55. 05.11.2015  Kúpna Zmluva Stiahnúť pdf
56. 18.11.2015  Zmluva o poskytovaní verejných služieb spoločnosťou Orange Slovensko a.s. Stiahnúť pdf
57. 18.11.2015  Zmluva o poskytovaní verejných služieb spoločnosťou Orange Slovensko a.s. Stiahnúť pdf
58. 18.11.2015  Príloha k zmluve o poskytovaní verejných služieb- - Súhlasy Stiahnúť pdf
59. 25.11.2015  Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Stiahnúť pdf
60. 01.12.2015  Zmluva o poskytovaní právnej pomoci Stiahnúť pdf
61. 01.12.2015  Poistná Zmluva Kooperativa Stiahnúť pdf
62. 01.12.2015  Poistná Zmluva Kooperativa Stiahnúť pdf
63. 04.12.2015  Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy. Stiahnúť pdf
64. 04.12.2015  Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy. Stiahnúť pdf
65. 08.12.2015  Kolektívna Zmluva od r. 2016 Stiahnúť pdf
66. 08.12.2015  Sociálny fond od r. 2016 Stiahnúť pdf
67. 15.12.2015  Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum miest a obcí. Stiahnúť pdf
68. 15.12.2015  Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Stiahnúť pdf
69. 16.12.2015  Zmluva o dielo: „Svetelno-technické meranie pre projekt s názvom“ Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia v obci Brezovica“ Stiahnúť pdf
70. 28.12.2015  Dohoda o úhrade. Stiahnúť pdf