Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok s aktuálnou úradnou tabuľou obce Brezovica nad Torysou.

Čítať ďalej...

Dodatok č. 1

k VZN č. 1/2008 zo dňa 22.08.2008 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach, článok III – Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania boli upravené finančné pásma nasledovne:


MŠ: Desiata – 0,24 €

Obed - 0,60 €

Olovrant - 0,21 €

______________________

Spolu 1,05 €

Zamestnanci: Obed – náklady na potraviny 1,05 €

Réžia 1,-

__________________________

Spolu 2,05 €

Ostatní dosp.: Obed – náklady na potraviny 1,05 €

Réžia 1,-

_________________________

Spolu 2,05 €

Príloha: Finančné pásma vydané MŠ SR


Vyvesené na pripomienkovanie: 07.09.2011


Zvesené: 22.09.2011


Schválené: 23. 09.2011


Vyvesené: 26.09.2011


Zvesené: 11.10.2011


Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: 01.11.2011


Ing. Jozef Hodoši

Starosta obce