Slovak English German Russian
Dodatok č.1-2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2019 k miestnym daniam a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
VZN miestne dane a poplatok 2016
VZN miestne dane a poplatok 2012
Dodatok č.2 k miestnym daniam a poplatku
Dodatok č. 1 k VZN o miestnych daniach a poplatku
Dodatk č. 3/2012 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku