Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Špeciálna volebná komisia.

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

 

 

OBEC BREZOVICA

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE BREZOVICA O VYKONÁVANÍ OBČIANSKYCH OBRADOV A SLÁVNOSTI V OBCI BREZOVICA

 

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici podľa §6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v neskoršom znení v y d á v a toto všeobecne záväzne nariadenie

 

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

1. Obecné zastupiteľstvo v Brezovici v záujme zabezpečenia dôstojného konania obradov a slávnosti, týmto nariadením upravuje ich priebeh na území obce Brezovica.

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na obrad uvítania detí do života, obrad uzavretia manželstva, pohreby, občianske slávnosti pre detí a mládež, občianske slávnosti pre starších občanov a príležitostné akcie vykonávané OBCOU BREZOVICA

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

Čl. 2

Organizovanie obradov

1. Obec Brezovica poveruje výbor Zboru pre občianske záležitosti „Človek – človeku „ /ďalej len ZPOZ/ organizovať a vykonávať pre občanov obce obrady a slávnosti, ktoré sa viažu na súkromné udalosti v živote občana i spoločenský život v obci.

2. ZPOZ sa skladá z vykonávateľov obradov, matrikárku, členov, hudobníkov, spevákov a recitátorov.

3. Na výkone občianskych obradov a slávnosti sa podieľa starosta obce /prípadne ním poverený poslanec/ obecného zastupiteľstva a určení členovia ZPOZ.

4. Obrad prebieha podľa pokynov vykonávateľa obradu alebo ZPOZ .

5. O priebehu obradu, právaní sa účastníkov a hostí vhodným spôsobom informuje člen ZPOZ u pred začatím vlastného obradu.

6. Nerešpektovanie ceremoniálu, nedôstojné správanie, nevhodné oblečenie sú dôvodom na prerušenie alebo odmietnutie vykonania obradu. Rozhodnutie je v právomoci vykonávateľa obradu a predsedu ZPOZ .

7. Obrady a slávnosti pre občanov obce sa vykonávajú zdarma.

Čl. 3

Priebeh obradov

 

1. Obrad uvítania detí do života

a/ Obrad uvítania detí do života organizuje ZPOZ pre detí narodené rodičom s trvalým bydliskom v Obci Brezovica. Obrad je spojený so zápisom do pamätnej knihy obce.

b/ Obrady uvítania sa vykonávajú hromadne pre deti narodené v prvom polroku bežného roku a pre deti narodené v druhom polroku bežného roku. Na požiadanie rodičov sa môže vykonať obrad aj jednotlivo. Vykonáva ich vykonávateľ obradu spolu s ďalšími účinkujúcimi – hudobník, žiaci ZŠ s MŠ, recitátor, člen ZPOZ, matrikárka. Obrady sa vykonávajú počas pracovných dní na požiadanie rodičov aj v sobotu.

c/ Na obrade uvítania detí môžu fotografovať súkromní fotografi. Rodičia dostanú bezplatne fotograficky záznam na CD nosiču od OBCE BREZOVICA zdarma.

 

 

- 3 -

d/ Videozáznam z obradu sa povoľuje snímať za týchto podmienok :

· Kameraman sníma obrad len z určeného miesta, ktoré môže opustiť po skončení obradu

· Prídavné osvetlenie sa smie používať len so súhlasom vykonávateľa obradu,

e/ O uvedených skutočnostiach, ako aj o samotnom obrade sú rodičia informovaní už pri prvom styku s pracovníkom ZPOZ, ako aj pred samotným obradom.

 

 

2. Obrad uzavretia manželstva

a/ Obrad uzavretia manželstva sa vykonáva slávnostným spôsobom v zmysle príslušných ustanovení Zákona o rodine,

b/ Za priebeh a vykonanie obradu uzavretia manželstva zodpovedá sobášiaci,

c/ Za správnosť a úplnosť dokladov zodpovedá matrikár,

d/ Za zabezpečenie materiálnotechnického priebehu obradu a účinkujúcich zodpovedá poverený člen ZPOZ,

e/ Obrad uzavretia manželstva prebieha za účasti sobášiaceho, matrikára, alebo zástupcu matrikára, člena ZPOZ. Je sprevádzaný hudobným sprievodom, spevom, recitáciou,

f/ Účinkovanie hostí na obrade je podmienené súhlasom sobášiaceho,

g/ Na obrade je dovolené fotografovať súkromným osobám len z určeného miesta. Miesto určí sobášiaci, resp. člen ZPZ,

h/ Videozáznam z obradu uzavretia manželstva sa dovoľuje snímať podľa čl.3, ods.1, písm. d/,

i/ Nedovolená činnosť kameramana je dôvodom na prerušenie obradu.

 

 

 

- 4 -

3. Pohreby

a/ Obrady pohrebov sa vykonávajú cirkevnou formou za účasti zástupcu obce alebo povereného člena ZPOZ so smútočným príhovorom.

 

4. Občianske slávnosti pre detí a mládež

a/ Na požiadanie ZŠ s MŠ v obci respektíve podľa pokynov kultúrnej komisie pri OZ v Brezovici, organizuje ZPOZ viaceré slávnosti pre deti a mládež, spojené s rôznymi významnými príležitosťami v ich živote, pričom spolupracuje so školou,

b/ Na tieto obrady ZPOZ zabezpečuje rečníka, podľa vhodnosti aj ďalších účinkujúcich.

 

5. Občianske slávnosti pre starších

a/ Pre dôchodcov v obcí organizuje ZPOZ oslavy životných jubileí a slávnostné akcie v klube dôchodcov.

b/ Občianske obrady a slávnosti sa uskutočnia na požiadanie rodinných príslušníkov, klubu dôchodcov, občianskych aktívov a pod.,

c/ Slávnosť životného jubileá zabezpečuje ZPOZ pre občanov, ktorí sa dožívajú výročia – 65,70,80,90 a ďalej. Tieto jubileá sa organizujú slávnostným spôsobom v obradnej miestnosti. V zvláštnych prípadoch sa slávnosť vykoná v domácnosti.

e/ Podklady z matričných kníh zabezpečí predsedníčka ZPOZ matrikárka alebo zastupujúca matrikárka. Za zabezpečenie materiálnotechnického priebehu slávností a účinkujúcich zodpovedá predsedníčka ZPOZ, resp. poverený člen ZPOZ a za priebeh a vykonanie slávnosti vykonávateľ obradu,

f/ Fotografovanie a snímanie videozáznamu pri týchto obradoch v obradnej sieni je dovolené súkromným osobám po dohode s vykonávateľom obradu podľa čl. 3, ods. 1 c, d,

g/ Účinkujúci sú : vykonávateľ slávnosti a ďalší účinkujúci / napr. hudobník, spevák, recitátor/.

 

 

 

- 5 -

6. Príležitostné akcie

a/ ZPOZ organizuje príležitostné akcie na požiadanie obce, záujmových združení a pod. ako napr. Deň matiek, prijatie prvákov, Mesiac úcty k starším a iné.

b/ Na tieto akcie zabezpečuje ZPOZ slávnostného rečníka, prípadne kultúrny program.

 

7. Počet účinkujúcich

a/ Počet účinkujúcich na jednotlivých obradoch závisí od počtu vystupujúcich v kultúrnom programe.

 

8. Zaznamenávanie obradov

Občianske obrady sa spravidla zaznamenávajú v Pamätnej knihe obce.

 

Čl. 4

Materiálne zabezpečenie obradov

1. Pri uskutočňovaní občianskych obradov a slávností obec poskytuje účastníkom predmety a pozornosti nasledovne :

a/ uvítanie detí do života /darček, pamätný list / do 6,64,- €

b/ životné jubileá /darček, pamätný list/

65, 70, 80, 90 rokov a viac do 6,64,- €

c/ uzavretie manželstva /darček, perá, pozdrav, kvety/ do 9,96,- €

d/ pohreby / kvety/ do 6,64,- €

e/ príležitostné akcie /kvety/ do 6,64,- €

2. Pamiatkové predmety a darčeky zabezpečí predsedníčka ZPOZ.

 

 

 

- 6 –

Čl. 5

Zverejňované činnosti

Predsedníčka ZPOZ bude pripravovať z vykonaných obradov nástenky.

 

Čl. 6

Odmeňovanie účinkujúcich

1. Účinkujúcim, členom komisie ZPOZ, na občianskych obradoch alebo slávnostiach prináleží finančná odmena.

2. Pokiaľ obrady sa uskutočňujú počas pracovnej doby pracovníkov obce a ZŠ s MŠ – členov ZPOZ, títo nemajú nárok na finančnú odmenu.

3. Výšku finančnej odmeny účinkujúcich upravuje Smernica, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto VZN obce.

 

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

Všeobecne záväzne nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 5/2008, bod 2 písm. e.), zo dňa 31.10.2008 a nadobudne účinnosť 1. 1. 2009

Toto všeobecne záväzne nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli pred zasadnutím OZ

Od : 26.9.2008

Do : 24.10.2008

po zasadnutí Obecného zastupiteľstva

Od : 3.11.2008

Do : 19.11.2008

Milan Bujňák

starosta obce