Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok s aktuálnou úradnou tabuľou obce Brezovica nad Torysou.

Čítať ďalej...

 

 

OBEC BREZOVICA

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE BREZOVICA O VYKONÁVANÍ OBČIANSKYCH OBRADOV A SLÁVNOSTI V OBCI BREZOVICA

 

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici podľa §6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v neskoršom znení v y d á v a toto všeobecne záväzne nariadenie

 

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

1. Obecné zastupiteľstvo v Brezovici v záujme zabezpečenia dôstojného konania obradov a slávnosti, týmto nariadením upravuje ich priebeh na území obce Brezovica.

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na obrad uvítania detí do života, obrad uzavretia manželstva, pohreby, občianske slávnosti pre detí a mládež, občianske slávnosti pre starších občanov a príležitostné akcie vykonávané OBCOU BREZOVICA

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

Čl. 2

Organizovanie obradov

1. Obec Brezovica poveruje výbor Zboru pre občianske záležitosti „Človek – človeku „ /ďalej len ZPOZ/ organizovať a vykonávať pre občanov obce obrady a slávnosti, ktoré sa viažu na súkromné udalosti v živote občana i spoločenský život v obci.

2. ZPOZ sa skladá z vykonávateľov obradov, matrikárku, členov, hudobníkov, spevákov a recitátorov.

3. Na výkone občianskych obradov a slávnosti sa podieľa starosta obce /prípadne ním poverený poslanec/ obecného zastupiteľstva a určení členovia ZPOZ.

4. Obrad prebieha podľa pokynov vykonávateľa obradu alebo ZPOZ .

5. O priebehu obradu, právaní sa účastníkov a hostí vhodným spôsobom informuje člen ZPOZ u pred začatím vlastného obradu.

6. Nerešpektovanie ceremoniálu, nedôstojné správanie, nevhodné oblečenie sú dôvodom na prerušenie alebo odmietnutie vykonania obradu. Rozhodnutie je v právomoci vykonávateľa obradu a predsedu ZPOZ .

7. Obrady a slávnosti pre občanov obce sa vykonávajú zdarma.

Čl. 3

Priebeh obradov

 

1. Obrad uvítania detí do života

a/ Obrad uvítania detí do života organizuje ZPOZ pre detí narodené rodičom s trvalým bydliskom v Obci Brezovica. Obrad je spojený so zápisom do pamätnej knihy obce.

b/ Obrady uvítania sa vykonávajú hromadne pre deti narodené v prvom polroku bežného roku a pre deti narodené v druhom polroku bežného roku. Na požiadanie rodičov sa môže vykonať obrad aj jednotlivo. Vykonáva ich vykonávateľ obradu spolu s ďalšími účinkujúcimi – hudobník, žiaci ZŠ s MŠ, recitátor, člen ZPOZ, matrikárka. Obrady sa vykonávajú počas pracovných dní na požiadanie rodičov aj v sobotu.

c/ Na obrade uvítania detí môžu fotografovať súkromní fotografi. Rodičia dostanú bezplatne fotograficky záznam na CD nosiču od OBCE BREZOVICA zdarma.

 

 

- 3 -

d/ Videozáznam z obradu sa povoľuje snímať za týchto podmienok :

· Kameraman sníma obrad len z určeného miesta, ktoré môže opustiť po skončení obradu

· Prídavné osvetlenie sa smie používať len so súhlasom vykonávateľa obradu,

e/ O uvedených skutočnostiach, ako aj o samotnom obrade sú rodičia informovaní už pri prvom styku s pracovníkom ZPOZ, ako aj pred samotným obradom.

 

 

2. Obrad uzavretia manželstva

a/ Obrad uzavretia manželstva sa vykonáva slávnostným spôsobom v zmysle príslušných ustanovení Zákona o rodine,

b/ Za priebeh a vykonanie obradu uzavretia manželstva zodpovedá sobášiaci,

c/ Za správnosť a úplnosť dokladov zodpovedá matrikár,

d/ Za zabezpečenie materiálnotechnického priebehu obradu a účinkujúcich zodpovedá poverený člen ZPOZ,

e/ Obrad uzavretia manželstva prebieha za účasti sobášiaceho, matrikára, alebo zástupcu matrikára, člena ZPOZ. Je sprevádzaný hudobným sprievodom, spevom, recitáciou,

f/ Účinkovanie hostí na obrade je podmienené súhlasom sobášiaceho,

g/ Na obrade je dovolené fotografovať súkromným osobám len z určeného miesta. Miesto určí sobášiaci, resp. člen ZPZ,

h/ Videozáznam z obradu uzavretia manželstva sa dovoľuje snímať podľa čl.3, ods.1, písm. d/,

i/ Nedovolená činnosť kameramana je dôvodom na prerušenie obradu.

 

 

 

- 4 -

3. Pohreby

a/ Obrady pohrebov sa vykonávajú cirkevnou formou za účasti zástupcu obce alebo povereného člena ZPOZ so smútočným príhovorom.

 

4. Občianske slávnosti pre detí a mládež

a/ Na požiadanie ZŠ s MŠ v obci respektíve podľa pokynov kultúrnej komisie pri OZ v Brezovici, organizuje ZPOZ viaceré slávnosti pre deti a mládež, spojené s rôznymi významnými príležitosťami v ich živote, pričom spolupracuje so školou,

b/ Na tieto obrady ZPOZ zabezpečuje rečníka, podľa vhodnosti aj ďalších účinkujúcich.

 

5. Občianske slávnosti pre starších

a/ Pre dôchodcov v obcí organizuje ZPOZ oslavy životných jubileí a slávnostné akcie v klube dôchodcov.

b/ Občianske obrady a slávnosti sa uskutočnia na požiadanie rodinných príslušníkov, klubu dôchodcov, občianskych aktívov a pod.,

c/ Slávnosť životného jubileá zabezpečuje ZPOZ pre občanov, ktorí sa dožívajú výročia – 65,70,80,90 a ďalej. Tieto jubileá sa organizujú slávnostným spôsobom v obradnej miestnosti. V zvláštnych prípadoch sa slávnosť vykoná v domácnosti.

e/ Podklady z matričných kníh zabezpečí predsedníčka ZPOZ matrikárka alebo zastupujúca matrikárka. Za zabezpečenie materiálnotechnického priebehu slávností a účinkujúcich zodpovedá predsedníčka ZPOZ, resp. poverený člen ZPOZ a za priebeh a vykonanie slávnosti vykonávateľ obradu,

f/ Fotografovanie a snímanie videozáznamu pri týchto obradoch v obradnej sieni je dovolené súkromným osobám po dohode s vykonávateľom obradu podľa čl. 3, ods. 1 c, d,

g/ Účinkujúci sú : vykonávateľ slávnosti a ďalší účinkujúci / napr. hudobník, spevák, recitátor/.

 

 

 

- 5 -

6. Príležitostné akcie

a/ ZPOZ organizuje príležitostné akcie na požiadanie obce, záujmových združení a pod. ako napr. Deň matiek, prijatie prvákov, Mesiac úcty k starším a iné.

b/ Na tieto akcie zabezpečuje ZPOZ slávnostného rečníka, prípadne kultúrny program.

 

7. Počet účinkujúcich

a/ Počet účinkujúcich na jednotlivých obradoch závisí od počtu vystupujúcich v kultúrnom programe.

 

8. Zaznamenávanie obradov

Občianske obrady sa spravidla zaznamenávajú v Pamätnej knihe obce.

 

Čl. 4

Materiálne zabezpečenie obradov

1. Pri uskutočňovaní občianskych obradov a slávností obec poskytuje účastníkom predmety a pozornosti nasledovne :

a/ uvítanie detí do života /darček, pamätný list / do 6,64,- €

b/ životné jubileá /darček, pamätný list/

65, 70, 80, 90 rokov a viac do 6,64,- €

c/ uzavretie manželstva /darček, perá, pozdrav, kvety/ do 9,96,- €

d/ pohreby / kvety/ do 6,64,- €

e/ príležitostné akcie /kvety/ do 6,64,- €

2. Pamiatkové predmety a darčeky zabezpečí predsedníčka ZPOZ.

 

 

 

- 6 –

Čl. 5

Zverejňované činnosti

Predsedníčka ZPOZ bude pripravovať z vykonaných obradov nástenky.

 

Čl. 6

Odmeňovanie účinkujúcich

1. Účinkujúcim, členom komisie ZPOZ, na občianskych obradoch alebo slávnostiach prináleží finančná odmena.

2. Pokiaľ obrady sa uskutočňujú počas pracovnej doby pracovníkov obce a ZŠ s MŠ – členov ZPOZ, títo nemajú nárok na finančnú odmenu.

3. Výšku finančnej odmeny účinkujúcich upravuje Smernica, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto VZN obce.

 

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

Všeobecne záväzne nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 5/2008, bod 2 písm. e.), zo dňa 31.10.2008 a nadobudne účinnosť 1. 1. 2009

Toto všeobecne záväzne nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli pred zasadnutím OZ

Od : 26.9.2008

Do : 24.10.2008

po zasadnutí Obecného zastupiteľstva

Od : 3.11.2008

Do : 19.11.2008

Milan Bujňák

starosta obce