Slovak English German Russian

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Pracovné komisie volebného obdobia 2018 - 2022

Overovatelia:  Kamil Bujňák, Martin Čačo

1. Mandátová  komisia:

Stanislav Genčúr, predseda

Štefan Jacko, člen

Gabriel Sontag, člen

2. Návrhová komisia:

Kamil Bujňák, predseda

Martin Čačo, člen

Miloš Lichvár, člen

3. Volebná komisia

Terézia Adamková, predseda

Andrej Filip, člen

Vladimír Sudimák, člen

 

 

Komisie OZ obce Brezovica:

  1. Finannčná komisia a správy majetku
  2. Komisia výstavby a verejného obstarávania
  3. Komisia pre vzdelanie, mládež a kultúru
  4. Komisia pre verejný poriadok
  5. Komisia na ochranu verejného záujumu

Zloženie komisií obecného zastupiteľstva v Brezovici

1. Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Jozef Lichvár

Členovia: , M. Čačo, M. Hromjak Mgr.

 

2. Komisia finančná a správy majetku

Predseda: Kamil Bujňák

Členovia: S. Huňadyová, T. Adamková, J. Lichvár, D. Jacková

 

3. Komisia výstavby a verejného obstarávania

Predseda: M. Hrivňák, Ing.

Členovia: M. Čačo, Štefan Jacko

 

4. Komisia pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru

Predseda: M. Hromjak, Mgr.

Členovia: A. Filip, M. Hrivňák, M. Vysočanová, A. Ďurica, Š. Hnat, Štefan Jacko

 

5. Komisia pre verejný poriadok

Predseda: Štefan Hroš

Členovia: K. Bujňak, A. Filip

 

 

 

Poverení poslanci OZ výkonom funkcie sobášiacich

1. Kamil Bujňák

2. Terezia Adamková

Sobášne dni:              utorok, sobota (nie cirkevné a štátne sviatky)

Sobášne hodiny:      utorok 14.00 - 15.00

                                     sobota 13.00 - 14.00

Sobášna miestnosť:    zasadacia miestnosť Obecného úradu, Brezovica 59