Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Špeciálna volebná komisia.

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Vedenie Obce Brezovica 2022-2026

Obecné zastupiteľstvo v našej obci má 9 poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

   1. Kamil BUJŇÁK, Brezovica č. 50
   2. Pavol BUJŇÁK, Brezovica č. 416
   3. Martin ČAČO, Brezovica č. 513
   4. Andrej FILIP, Brezovica č. 420
   5. Stanislav GENČÚR, Brezovica č. 89
   6. František HUŇADY, Brezovica č. 143
   7. Júlia POLOMSKÁ, Brezovica č. 420
   8. Gabriel SONTAG, Brezovica č. 471
   9. Vladimír SUDIMÁK, Brezovica č. 537

Obecná rada:

   1. Vladimír SUDIMÁK
   2. Andrej FILIP
   3. Kamil BUJŇÁK

„Poslanec obecného zastupiteľstva oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva“

                                           Kamil Bujňák

 

Podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veta, odst. 5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zz. v platnom znení

Zástupca starostu obce

                                        Andrej FILIP

 

Overovatelia zápisnice pre volebné obdobie 2022 - 2026

   1. Martin ČAČO
   2. Stanislav GENČÚR

Zapisovateľka:

Marta MIKOVÁ

Zastupujúca: Mgr. Miroslava Hrivňáková

 

Obecné zastupiteľstvo

1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný prepis.5) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 

2. Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou

a) starostu

b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený

c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený

d) podľa osobitného zákona.10)

 

3. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä jemu vyhradené

 

Pracovné obvody poslancov 2022-2026