Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Špeciálna volebná komisia.

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

 

 

Súčasnosť obce Brezovica

 


   Názov obce Brezovica

 

Názov obce Brezovica je utvorený od slovanského názvu, ktorého koreň slova pochádza od slova breza. Názov obce bol počas svojho vývoja ovplyvňovaný pri transkripcii s inými jazykovými vplyvmi, najmä latinčinou, maďarčinou, nemčinou, no koreň slova sa zachoval do dnešných dní. Vývoj názvu obce prechádzal nasledovne: 1329 Brezwicha, 1331 Brezouicz, 1355 Brezuicha, 1435 de Berzewiche, 1572 Berzevicze, 1793 Brezowicza, 1960 Brezovica.

 

Symboly obce Brezovica

 

Erb obce Brezovica – v modrom štíte zo zlatého, rovnako vysokými vrchmi tvoreného trojvršia vyrastá strieborný listnatý strom.

 

Vlajka obce Brezovica – pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, bielej, modrej, žltej a bielej. Má rozmer 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t. j. dvomi zastrihnutými, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

Pečať obce Brezovica – tvorí erb obce Brezovica s hrubopisom „OBEC BREZOVICA“

 

 

Spoločenská situácia v obci Brezovica

 

Poloha a prírodné pomery

 

Obec Brezovica leží v údolí rieky Torysa, pod východnými výbežkami Levočských vrchov, v nadmorskej výške 455 m, pričom členitosť jej katastra určuje najnižší bod 429 m a najvyšší vrch o výške 949 m n.m.

Chotár je sčasti odlesnený, no jeho západná a východná oblasť je zarastená lesmi s výskytom smreka, borovice a ostatných ihličnanov. Celková plocha katastra predstavuje 1800 ha. Pre flóru je charakteristický výskyt alpských rastlín na svahoch Levočských vrchov a masíve Čiernej hory. Faunu zastupuje zajac poľný, líška, srna, diviak, v období tuhých zím aj vlk...

 

Morfológia katastra je typicky treťohorná a geologické zloženie vytvárajú hnedé lesné, oglejené a nivné karbonátové pôdy centrálnokarpatského flyšus usadeninami pieskovca, zlepenca, dolomitov, kremeňov a vápencov. Morfologické zmeny spôsobil erózny tok rieky Torysa a jej prítokov, najmä Slavkovského potoka.

 

 

Politický a verejný život v Brezovici

 

O politický život v obci Brezovica sa už v minulosti podieľalo viacero osobností. Z doterajších záznamov sú známy richtári, ktorí stáli na čele obce Brezovica a to v poradí: p. Jozef Adamko, p. Andrej Heredoš, p. František Čačo, p. Filip Závada, p. Pavol Lysák.

Po roku 1948 sa vedenie obce premenovalo na vedenie Miestneho Národného Výboru (MNV) a v tomto období sa o vzostup Brezovice starali nasledujúci predsedovia:

 

 • Andrej Oľšavský (1948 – 1950)
 • Jozef Stupák ( 1951 – 1954)
 • Vojtech Vaľuš (1955 – 1957)
 • Ján Bujňák ( 1958 – 1959)
 • Karol Oľšavský ( 1960 – 1963)
 • Ladislav Bujňák ( 1964 – 1970)
 • Anton Kocurko ( 1971 – 1975)
 • Pavol Oľšavský ( 1976 – 1990)

 

Po predchádzajúcich obdobiach a pomenovaniach došlo opäť k úprave pomenovania jednotlivých predstaviteľov obcí na starostov, ktoré sa zachováva až dodnes. Tu sa vystriedali nasledujúci starostovia: p. Ladislav Jacko (1990 – 1998), p. Štefan Hroš( 1998- 1998), p. Ing. Božena Jacko-Lysáková ( 1998- 2002), p. Milan Bujňák (2002 – 2010).

 

Od roku 2011 je na čele obce starosta obce Ing. Jozef Hodoši. Zástupcom starostu obce je p. Kamil Bujňák. Spoločne s poslancami p. Martinom Čačom, p. Andrejom Filipom, p. Štefanom Hnatom, p. Ing Michalom Hrivňákom, p. Mgr. Michalom Hromjakom, p. Jozefom Kaščákom, p. Antonom Piskurom a p. Vladimírom Sudimákom sa starajú o správny chod a napredovanie obce Brezovica. Spoločne rozhodujú o všetkých krokoch, ktoré sa týkajú či už politického alebo aj verejného života v obci. Zosúlaďujú svoje názory a námety na vylepšenie života v obci, aby tak prispeli k väčšej spokojnosti občanov. Sami sa taktiež podieľajú na jednotlivých aktivitách, ktoré zároveň podnecujú aj samotných občanov.

 

 

Poľnohospodárstvo

 

V obci Brezovica je aj v súčasnosti v prevádzke poľnohospodárske družstvo, aj keď nie ako obecná firma, ale ako súkromná firma, ktorá má vo svojom revíry veľkú časť pôdy, na ktorej sa pestuje najmä zrno, kukurica, zemiaky a iné plodiny. Okrem toho aj samotní občania hospodária na svojich menších políčkach, kde pestujú najmä zemiaky, kapustu, kaleráby, mrkvu, petržlen, cibuľu, uhorky a množstvo iných plodín, ktoré využívajú najmä pre svoju osobnú potrebu. Zeleninu si na zimu uskladňujú do chladných pivníc, ktoré zabezpečujú čerstvosť zeleniny aj v neskorších mesiacoch.

Z ovocia tu nájdeme čerešne, jablká, hrušky, slivky, marhule, egreše, viničky (biele alebo červené), čučoriedky (v lesoch), černice a iné...

 

 

Priemysel a obchod

 

Zabezpečenie pracovných miest je v dnešnej dobe veľmi ťažké, preto je veľmi podstatné, aby do obcí prichádzali rôzne podnikateľské subjekty a zabezpečovali tak prácu jednotlivým občanom. O zabezpečenie pracovných miest sa v obci Brezovica postarali aj nasledujúce subjekty, ktorých fungovanie trvá už niekoľko rokov:

 

 • Obecný Úrad obce Brezovica
 • Čistička odpadových vôd
 • Základná škola s Materskou školou
 • Poľnohospodárske družstvo
 • Odevný závod (niekedy nazývaný aj Pleta)
 • Jednota COOP

 

Okrem týchto už dobre zabehnutých subjektov, sa v Brezovici nachádza aj niekoľko menších firiem, ktoré zamestnávajú niekoľko obyvateľov obce. Patria tu najmä obchody s potravinami, mäsiareň, železiarstvo, pizzéria a cukráreň, jednotlivé pohostinstvá a bary. Obchodníci s potravinami zabezpečujú predaj pečiva, potravín, ovocia, zeleniny, drogérie, mäsových výrobkov a ostatných potrebných prostriedkov, ktoré sú potrebné pre istý komfort občanov.

V obci fungujú podniky, kde najviac čau trávia mladí ľudia, ktorí tu chodia najmä za zábavou a posedením si s priateľmi. Takými to zariadeniami nepohŕdnu ani starší či dôchodcovia, ktorí si tak skracujú svoje dlhé chvíle.

V obci pretrváva aj prevádzka miestnej reštaurácie, ktorá sa využíva hlavne na spoločenské akcie ako sú svadby, krstiny, oslavy životných jubileí, tiež kary a iné slávnosti, ktoré sa konajú v obci.

K týmto podnikom spomenieme ešte aj výrobu a opracovanie dreva, ktoré má v Brezovici popredné miesto, pretože šikovné ruky rezbára p. Jaroslava Bujňáka sa nedajú slovami popísať. Nejedno jeho dielo dokáže v očiach laikov dokonca vyraziť dych. Okrem neho máme v obci aj ďalších šikovných spracovateľov dreva a to: p. Miroslav a Vladimír Kľoc a p. Jozef Genčúr, p. Peter Sontág. Medzi jednotlivými spracovateľmi funguje aj veľmi dobrá spolupráca, ktorá zefektívňuje ich ďalšiu prácu.

Zaujímavosťou je, že aj keď je medzi jednotlivými obchodnými zariadeniami určitá rivalita, navonok to nepociťuje ani jeden z občanov.

Pre detailne doplnenie ponúkame kompletný zoznam firiem a jednotlivých podnikateľských subjektov, ako aj ich terajší vzhľad a lokalizáciu klikni sem.

 

 

 

Úprava obce, doprava a spoje

 

 

Zásluhy na úprave obci možno pripísať všetkým občanom Brezovice. Na začiatku roka, na podnet starostu obce, sa o zútulnenie a o poriadok v obci postarali a naďalej starajú všetci občania obce, ktorí si poupratujú pred svojimi príbytkami. Zametanie cesty, pokosenie trávnikov pred bránami, orezanie konárov stromov, triedenie odpadov, to všetko sa deje počas roka u občanov jednotlivo. O poriadok v obci a na obecných priestranstvách sa tiež starajú aj pracovníci aktivačných služieb, ktorý majú upratovanie ako aj jednu z náplní práce. K nim sa taktiež pripájajú aj členovia dobrovoľného hasičského zboru, ktorí asistujú pri väčších pracovných akciách.

Doprava v obci je verejná a individuálna. K individuálnej patria osobné autá, ktoré majú občania v súkromnom vlastníctve. K verejnej doprave patria spoje SAD, ktoré zabezpečujú spojenie obce a najbližších miest a obcí. Hlavné spojenia tvoria najmä trasy do Košíc, Prešova, Lipian. Vedľajšie do Tichého Potoka, Nižného a Vyšného Slavkova a Levoče.

 

 

 

Školstvo

 

V obci Brezovica evidujeme prvú písomnú zmienku o obecnej ľudovej škole už od roku 1580 ako aj o kvitnúcom gymnáziu do roku 1714, kedy obidve inštitúcie boli zničené povodňou. Odvtedy prešli všetky vybudované školské zariadenia v obci mnohými prestavbami a zmenami. Najnovšia budova školy v Brezovici sa začala v roku 1980, do prevádzky bola spustená v roku 1984.

Od minulého roka je škola opäť v rekonštrukcii. Súkromná firma tu zabezpečuje renováciu a výmenu sociálnych zariadení, výmenu okien drevených za okná plastové, v neposlednom rade taktiež aj opravu a vzhľad zovňajšku, kde sa momentálne vykonáva práca na vonkajšej fasáde.

V súčasnej dobe je škola plne funkčná. Zabezpečuje poskytovanie vzdelávania každoročne približne pre asi okolo 400 žiakov. Žiaci sú podľa vekových kategórií rozdelení do 19- tich tried, ktoré sú rozložené na dvoch stupňoch. Riaditeľom Základnej školy je p. Mgr. Miloš Sobota, jeho zástupcom je p. Ing. Štefan Fogaš.

V škole funguje dobre zabehnutý učiteľský zbor, ktorý zabezpečuje plynulý chod výchovno – vzdelávacieho procesu. Školu dopĺňa jedáleň, kde sa žiaci môžu na základe dobrovoľnosti a za finančný príspevok stravovať. V škole sa okrem povinných predmetov ponúkajú žiakom aj mnohé iné zábavno- náučno - vzdelávacie predmety ako napríklad: doučovanie z anglického jazyka, hasičský krúžok, futbalový krúžok, futbalový krúžok, historický krúžok , prírodnovedecký krúžok , počítačový krúžok , praktické dievča, mladý rybár-ochranár, novinársky krúžok, spevácky krúžok, stolnotenisový krúžok, volejbalový krúžok , hudobno-dramatický krúžok , esteticko-dramatický krúžok , čítanie hrou...

Súčasťou školy je aj Materská škola, ktorú navštevujú deti od troch do šiestich rokov, taktiež rozdelení podľa vekových kategórií. Riaditeľkou je Bc. Terézia Polláková.

 

 

Kultúra

 

Pestrosť kultúrneho života v obci Brezovica je na veľmi vysokej úrovni. Počas celého roka sa v obci uskutočňujú podujatia pri rôznych príležitostiach, ktoré sú organizované Obecným úradom alebo základnou školou. Výnimkami nie sú ani napríklad Dobrovoľný hasičský zbor, Volant klub Brezovica, Klub dôchodcov, Folklórny súbor Brezovičan a Briezka a ďalší...

K obecným aktívnym podujatiam patria hlavne oslavy príchodu Nového Roka, MDŽ, Dňa matiek, Pálenie vatry, Brezovický Volant, Brezovický jarmok, Návšteva Poľska, Brezovicka lica... Všetky tieto aktivity spoluorganizuje Obecný úrad so Základnou školou a za pomoci jednotlivých dobrovoľníckych organizácií.

Posledný deň v roku , zároveň aj prvé minúty Nového roka možno spoločne zažiť na námestí obce, kde sa za účasti vedenia obce a občanov o polnoci strieľajú rôzne svetlice, pod nohami praskajú petardy, popíja sa varené vínko a to všetko finišuje príhovor starostu obce, ktorý ako prvý zaželá všetkým občanov veľa šťastie do Nového roka. Potom zábava pokračuje pre všetkých občanov individuálne.

Vždy na sviatok MDŽ a Dňa matiek sa v obci usporiada slávnostné vystúpenie detí zo Základnej školy pod vedením ich triednych učiteľov. Program obohacuje hovorené slovo, ako aj tanečné s spevácke talenty, ktoré vyrastajú na pôde školy.

Pálenie vatry sa uskutočňuje vždy okolo 8. mája, ktorá je doplnená súťažou o Pohár starostu obce Brezovica pre Dobrovoľné hasičské zbory z celej okolice, ktoré sa majú chuť zapojiť a ukázať svoju silu a zdatnosť. Súťažiaci sú za svoje výkony odmenený porciou guláša, či alko alebo nealko nápojmi.

Podomácky vyrobené traktory, motorky, džípy, sériová výroba, to všetko patrí k podujatiu volant klubu, ktorý každoročne v júli, organizuje preteky podomácky vyrobených traktorov. Zapojiť sa môžu všetci tí, ktorí majú doma vyrobený traktor a odvážia sa ho prísť ukázať a prezentovať jeho silu a schopnosť zdolávať aj náročné prekážky a neľahké terény, ktoré sú vopred pripravené. Najnovšou tradíciou sa na týchto pretekoch stávajú aj súťažiaci z iných dedín a najmä hostia z Oravy, ktorí sa veľmi radi a v hojnom počte taktiež zapájajú do pretekov. Celý priebeh akcie sprevádza krásna vôňa čerstvo uvareného guláša a grilovanej klobásky.

Tradícia usporadúvania Brezovického jarmoku sa zachovala z minulosti, pretože výsadu usporiadať jarmok dostala obec Brezovica už od 14. storočia, kedy jej za vtedajšej vlády panovníka Rudolfa II., bolo udelené právo zorganizovať až 6 jarmokov ročne. Časom sa tieto výsady pre obec stratili, no ich obnova je opäť od roku 2000, kedy sa uskutočnil prvý Brezovický jarmok po dlhej odlmke.

Brezovický jarmok sa organizuje buď v júly alebo v auguste, podľa dohody obecného zastupiteľstva a možností. Na tejto akcii si môžu prísť na svoje milovníci remeselníctva, domácich výrobkov ako napr: tkaných pokrovcov, drevených lopatiek, pletenia opálok, vyrezávaných sošiek alebo iných dekoračných predmetov, výroby šperkov, ale aj mnohé iné hodnotné ručné produkty, ktoré tu ponúkajú ich samotní výrobcovia. Popoludnie dotvára fantastickú atmosféru kultúrny program, ktorý je zostavený z tanca, piesní, ľudovej slovesnosti, hovoreného slova. Program je vždy spečatený vystúpením niektorého zo slávnych interpretov Slovenska. Pozvanie na Brezovický jarmok neodmietnu ani členovia poľského folklórneho súboru Chorkowka, ktorí taktiež prispievajú k programu svojim vystúpením. Túto návštevu z Poľska potom oplácajú aj naši členovia folklórneho súboru Brezocičan, ktorí navštevujú Poľsko na podobnej akcii.

Brezovicka lica alebo aj Furmanské preteky, tak to je názov pre zdatných žrebcov a prekrásne poníky. Sila a mohutnosť koní, prezentovaná za pomoci jednotlivých pohoničov, sa nám predstaví v troch súťažných disciplínach, kde sa meria ich sila najmä v ťahaní ťažkého dreva, ktorá je stupňovaná v jeho váhe. Priebeh celého podujatia spríjemňujú aj prekrásne poníky, ktoré predvádzajú svoju jednoduchosť a krásu.

K ďalším akciám kultúrneho života môžeme zaradiť aj fungovanie a prezentovanie sa Klubu dôchodcov, ktorí si aj samostatne alebo za pomoci Obecného úradu organizujú rôzne podujatia: Fašiangove posedenie, pri príležitosti mesiaca úcty k starším, kde sa spoločne zabávajú, rozprávajú, zaspievajú si...

V neposlednom rade chceme dať do pozornosti taktiež Výstavu drobnochovateľov, ktorá sa organizuje v jesenných mesiacoch. Na tejto akcii je možné pozrieť si výnimočné kúsky našich chovateľov, ktorí so sebou prinášajú holuby, sliepky, kačky, zajace, a iné výnimočné druhy, ktoré sú svojou krásou a inakosťou zaujímavé.

 

 

Cirkev

 

V obci je postavený rimsko-katolícky kostol, ktorého história siaha vyše 700 rokov dozadu. Jeho bohaté kultúrne pamiatky, ktoré sú v ňom umiestnené, spríjemňujú krásne prežité chvíle počas jednotlivých liturgických úkonov a bohoslužieb. Kostol je zasvätený Všetkým svätým. Vo farnosť Brezovica sa slávia dve odpustové slávnosti a to v deň Ružencovej Panny Márie (7. október) a sviatok Všetkých svätých (1. novembra). Farnosť Brezovica je rímsko-katolícka. Jej správcom je kňaz Mgr. Pavel Ščerba.

V rímsko-kotolíckom kostole funguje kostolný zbor, ktorý každoročne usporadúva prehliadku okolitých cirkevných zborov v septembri. Okrem toho sa brezovický cirkevný zbor zapája do podobných akcií v susedných obciach.

V zimnom období sa v tunajšom kostole usporadúva Karneval svätých, na ktorom sa môže zúčastniť každý, kto sa prezlečie za jedného zo svätcov, potom v krátkosti predstaví jeho osobnosť a jeho symbol. Vyhráva každý kto sa zúčastní.

 

 

 

Obyvateľstvo, životná úroveň

 

K dátumu 31. 07. 2011 evidujeme v obci Brezovica 1682 občanov. V aktuálnom roku 2011 sa zatiaľ v Brezovici narodilo 10 detí, z toho 5 chlapcov a 5 dievčat. Zomrelo 12 obyvateľov, z nich 6 mužov a 6 žien. Najstarším občanom obce Brezovica je p. Imrich Klembara ( ročník 1920) a najstaršou občiankou je p. Zuzana Maťašová ( ročník 1917), doposiaľ najmladším obyvateľom obce Brezovica je Jakub Ištoňa (júl 2011). Najčastejšie používané priezviská v obci sú Adamko, Bujňák, Ďurica, Klembara, Olšavský, Vysočan.

Životná úroveň obyvateľov je porovnateľná so životnou úrovňou okolitých dedín a celkovo aj Východného Slovenska. Obetavosť, skromnosť, pohostinnosť, bojovnosť a porozumenie, tvoria základ pozitívnych čŕt obyvateľov. Hádky, závisť, nepokoj, ohováranie, prieky, zase predstavujú aj časť negatívnych čŕt obyvateľov, bez ktorých by asi život nebol, tým čím je.

Život v obci je pokojný, aj keď sem tam nejaké rušné situácie nezaškodia a dejú sa aj tu. Okrem toho sa v obci nenudíme, pretože množstvo ochotných obyvateľov organizovať rôzne podujatia, ktorí nám vždy nachystajú kopec zábavných posedení, či programov.

 

 

 

Zdravotníctvo

 

V Brezovici je v súčasnosti zabezpečená starostlivosť len odborným lekárom pre dospelých a to MUDr. Bulíkom, ktorý má vo svojej opatere zdravie pacientov od 18 rokov. Veľkou pomocou v tejto starostlivosti o zdravie je aj lekáreň, ktorá poskytuje svoje služby počas pracovného týždňa pre všetkých obyvateľov a dokonca aj pre obyvateľov okolitých dedín, ktorým je najbližšia. Vedúcou lekárne je PharMDr. K. Jurská.

Do nedávna bola poskytovaná zdravotná starostlivosť aj pre deti a dorast detskou lekárkou, no to je nateraz nerealizovateľné.

O chrup a zubné kazy sa stará MUDr. Vaľková, ktorá sídli v budove školy, takže má zároveň na starosti aj našich najmenších a ich zdravé zúbky a ďasná.

Zabezpečenie zdravotníckeho strediska v obci je už dlhší čas kameňom úrazu. Finančná situácia, priestory a voľní odborní lekári tvoria prekážku, ktorá je ťažko zdolateľná pre realizáciu potrebného zdravotníckeho strediska.

 

 

 

 

Šport

 

Športová činnosť a aktivity s ňou spojené sú na dobrej úrovni. V obci Brezovica existuje viacero športových klubov, rôznych oblastiach:

 • Futbal – Tj. Sokol Brezovica
 • Cyklistika – BikeklubBrezovica
 • Posilňovňa – pre kondíciu a silu
 • Stolný tenis – STK Brezovica
 • Tenis – Tenis relax Centrum
 • Telocvičňa – pre volejbal, basketbal a futbal

 

V každej zo spomenutých oblastí nájdeme množstvo priaznivcov a aktívnych dobrovoľných športovcov.

Futbal je azda v každej obci. V Brezovici futbalové spoločenstvo vytvárajú družstvá mladších a starších žiakov, družstvo dorastu, samozrejme aj A- družstvo dospelých. Zodpovednými vedúcimi jednotlivých družstiev sú:

 

A-mužstvo: Miroslav Kľoc

dorastenci: Vladimír Sudimák

žiaci: Marek Ďurica

Každoročne sa po jarnej sezóne, počas futbalového voľna, usporadúva futbalový turnaj o Pohár starostu obce Brezovica, na ktorom sa zúčastňujú rôzne družstvá.

 

Cyklistika je v našej obci taktiež populárnym športom. Členovia klubu sa aktívne podieľajú na spoločných výjazdoch, svojimi super bicyklami. Odvaha zdolávať aj náročnejšie terény, adrenalín, chuť športovať, poznávať nové oblasti a pohoda za volantom je to najvýstižnejšie, ako by sa dalo popísať toto združenie. Svoje aktivity na bicykloch vždy dokážu členovia klubu spojiť s poznávaním nádherných, tunajších, prírodných a kultúrnych pamiatok ako napríklad: Smrekovica, Sivá brada, Striberná hora, Levočské vrchy, Slovenský Raj, Lipovce, Sulín, Pieniny...

 

Posilňovňa je využívaná najmä na nadobudnutie a vyformovanie si super svalov pre mladých brezovických chalanov. Ťažké činky, rôzne posilňovacie nástroje, cvičné lavičky a zdvíhadlá patria k základnému vybaveniu tejto miestnosti. Každý, kto má chuť si zacvičiť, má tu dvere otvorené.

 

Podobne ako ktorýkoľvek iný šport, tak aj stolný tenis je jedným z najobľúbenejších športov u brezovičanov. Priaznivci tohto športu a členovia klubu sa svojou hrou zaslúžili o účinkovanie aj na vyššej úrovni, a to súťažne vo vyššej 4.lige, ktorá sa hrá v rámci prešovského kraja. Ukázali svoje umenie a dokázali sa v tejto lige udržať. Sezónu 2010/2011 odohrá družstvo STK Brezovica A v 3.lige Severovýchod a družstvo STK Brezovica B 5.ligu Sabinovského okresu. Tým, že STK Brezovica hrá vyššiu 4.ligu, je podmienkou, aby družstvo malo aj žiakov, ktorí hrajú 2.východoslovenskú ligu. Je vidieť, že snaha hľadať talenty nikdy nie je zbytočná, len treba chcieť.

 

Od stolného tenisu k tenisu na tenisovom dvorci už nie je ďaleko. V Brezovici je vybudovaný aj tenisový kurt, ktorý je v súkromných rukách. Svoju chuť zahrať, si môže naplniť každý, kto toto zariadenie navštívi. Poskytovatelia týchto služieb zabezpečujú aj zapožičanie tenisových rakiet a tenisových loptičiek. Tak už len chuť hrať, dobrého súpera a hor sa na hru.

 

V školskom zariadení sa nachádzajú dve telocvične, jedna menšia a druhá väčšia. Škola poskytuje prenájom týchto telocviční počas celého roka. Poplatok, ktorý je zavedený slúži na ich zveľadenie a upratanie. Telocvičňu využívajú najmä futbalisti, ale aj jednotlivé spoločenstvá, ktoré majú chuť zahrať si nesúťažne napríklad volejbal alebo basketbal. Okrem toho sa v nej konajú rôzne súťaže už spomínaných volejbalistov a futbalistov.

 

Osobitnú kategóriu tvorí Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý sa stará o bezpečnosť a uhasenie menších požiarov, či pomocných prácach napríklad pri záplavách, odstraňovaní škôd po veľkých prívalových dažďoch... Okrem toho sa hasiči podieľajú každoročne na príprave veľkých hasičských súťaží, ako je Súťaž o Pohár starostu obce Brezovica, Okresnej hasičskej súťaže, Detskej hasičskej súťaže...

Na týchto súťažiach sa prezentujú jednotlivé družstvá v rôznych disciplínach, ktoré sú merané časomierou. Najlepšie časové umiestnenie zabezpečí zároveň aj celkové víťazstvo družstva.

 

 

 

Zahraničné styky

 

Obec Brezovica má v súčasnej dobe podpísanú Dohodu o spolupráci s Poľskom, konkrétne GMINY CHORKÓWKA. Každoročne si vymieňajú svoje skúsenosti v týchto vopred dohodnutých oblastiach:

 

 • Oblasť práce samosprávnych orgánov
 • Oblasť životného prostredia a verejnoprospešných služieb
 • Oblasť ochrany verejného poriadku
 • Oblasť kultúrnej spolupráce
 • Oblasť športovej spolupráce
 • Oblasť podnikateľskej spolupráce

 

Spolupráca s Poľskom sa stala akousi tradíciou. Dobré medziľudské vzťahy, otvorená komunikácia a chuť aktívneho zapojenia sa nechýba už dobrých pár rokov počas Brezovického jarmoku, kedy sa v Brezovici možno stretnúť s mnohými poľskými obyvateľmi, porozprávať sa, ochutnať ich tradičné jedlá a pochúťky alebo sa len tak zabaviť. Okrem toho sa poľskí návštevníci prezentujú aj svojim folklórnym súborom Chorkowiane, ktorý má pre nás vždy pripravený pekný kultúrny program.