Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Špeciálna volebná komisia.

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Úvod

            Vzťah k ľudovému umeniu deti preberajú od dospelých už odmalička. Ovplyvňujú ich  kultúrne základy rodinnej a regionálnej tradície.  Radosť detí z folklóru  podchytil v našej obci Mgr. Jozef Sobota – vedúci DFS „Briezka“, ktorý pracoval pri ZŠ v Brezovici. Potom talent mladých ľudí začal rozvíjať Mgr. Michal Hromjak. V roku 1983 založil folklórny súbor „Brezovičan“, ktorý účinkoval v troch zložkách: spevácka zložka, tanečná zložka a divadlo malých javiskových foriem. V tom období predseda MNV p. Pavol Olšavský, podporil túto myšlienku a zakúpil harmoniku pre potreby súboru. Tá nám slúži dodnes.

 

Zakladajúci členovia FS „Brezovičan“:

Mgr. Michal Hromjak (hra na akordeón), Daniela Kocúrková, Gita Hamerová, Marta Kocúreková, Terézia Koľová, Darina Kocúrková, Eva Vašáková, Valéria Vašáková, Mária Olšavská, Mária Kocúreková, Eva Šulíková, Dana Šulíková, Alžbeta Klembarová, Anna Adamková, Mária Maťašová, Aneta Kocúreková, Ján a Boženka Tebeľákovi, Jozef Tebeľák, Štefan Duda,  Peter Jacko, Štefan Jacko, Štefan Hnat, Jozef Hamer, Ladislav Koľ, Ladislav Ďurica, Jozef Kocúrek, Anton Gornek, Anton Ďurica, Ján Ďurica, Ladislav Nemec.

Počas svojho pôsobenia členovia súboru sa zúčastňovali okresných, krajských a celoslovenských súťaží ZUČ, pripravovali kultúrne programy v obci a v regióne hornej Torysy.

 

            Svojimi vystúpeniami, ktoré boli pre súbor zážitkom  obohatil program na podujatiach:

 

 • folklórne festivaly „O gajdicu A. Mizeráka“ v Lúčke
 • folklórne festivaly -  Košice, Svidník, Krivany, Bajerovce, Rožkovany 
 • okresné súťaže „Krása životu“ v Sabinove
 • krajské súťaže ZUČ – Široké, Prešov
 • celoslovenská prehliadka FS – Detva (1984)
 • „Klubfórum“ – Svit
 • okresné súťaže ZPOZ – svadobný obrad, rozlúčka so zosnulým
 • kultúrne programy na jarmokoch – Brezovica, Dubovica
 • galaprogramy – prezentácia FS „Brezovičan“
 • reprezentácia obce v zahraničí - „Karpatská bieseda“ – Chorkowka - Poľsko

           

             Medzi najvýznamnejšie ocenenia patrí:

 • 1. miesto ZUČ – Široké (1984)
 • 1. miesta v sólo speve – Marta Kocúreková
 • ocenenia v duo speve muži – Ján a Jozef Tebeľakoví
 • ocenenia v duo speve ženy –  Gita Hamerová a Daniela Kocúrková
 • 1. miesta v skupinovom speve dievčenskej a chlapčenskej speváckej skupiny
 • hlavná cena v súťaži „O gajdicu A. Mizeráka“ – Lúčka (1984-88)
 • hlavná cena v súťaži „Talent“ – Dubovica (1987)
 • diplomy a ocenenia za dramaturgiu a udržiavanie ľudových tradícií

 

      Súbor oživil spomienky na zvyky, obyčaje a tradície rôznymi tematickými blokmi           piesní a pripravil zvykoslovné pásma:

 

 • „Stavjaňe maja na Rusadľe“
 • „Dožinky“
 • „V kudzeľnej chiži“
 • „Robota po žimnich večaroch na dzedzine“
 • „Brezovicki jurmak“
 • scénky zo života – „Na stanici“, „Upratovačky“, „Pletky“ ...

 

            O našich vystúpeniach by sa dalo veľa napísať. Zažili sme neopakovateľné situácie. Som rada, že Gitka stále vyberá šarišské piesne zo starej truhlice, ktorá nemá dna. Spoločne sa snažíme udržiavať históriu a nechceme, aby zahynula tá krása, ktorú nám naši predkovia vytvárali celé stáročia. Sú v nej ich radosti i „žalosti“. Je to náš obecný poklad, je to naše vzácne dedičstvo.

 

            V súčasnosti sa folklórny súbor „Brezovičan“  transformoval do dedinskej folklórnej  skupiny. Pracuje v ženskej a mužskej speváckej zložke v počte 14 členov:

Gitka Vysočanová, Daniela Lichvárová, Jana Huňadyová, Anna Škvarlová, Marta Koľová, Štefan Hnat, Štefan Jacko, Ladislav Koľ, Peter Jacko.

Deti: Tamarka Jacková, Andrejka a Tanička Huňadyové.

Na akordeón hrajú: Jozef Hric ml.  a Mgr. Michal Hromjak.

 

„Brezovičan“ pripravuje kultúrne programy v obci –

 „Brezovicki jurmak“, „Brezovická líca“, pre klub dôchodcov, ZPOZ (uvítanie detí do života, životné jubileá, sobáše).

Nechýbajú žiadané scénky zo života dediny v podaní Daniely Lichvárovej a Gitky Vysočanovej, v ktorých humorným spôsobom poukazujú  na život v obci.

 

Folklórna skupina sa zúčastňuje na festivaloch hornej Torysy a charitatívnych podujatí v regióne.

V roku 2011 v spolupráci s rádiom Regina mal nahrávku v programe „Zvony nad krajinou“. 

Dvanásť rokov má medzinárodnú spoluprácu v oblasti kultúry s Poľskom – Chorkówka.

 

V šarišskej piesni „Ceče voda“ sa spieva:

„Torisa uceka ňigda še ňevraci a s ňu ucekaju i našo krasne mlade časi...“

A tak to je aj s nami. Za nami je 30-ročná história. 

V súbore sme zanechali kus svojho života a verím, že všetci

 

V súbore sme zanechali kus svojho života a verím, že všetci

s láskou radi spomíname na toto obdobie.

Tento spevník obsahuje výber ľudových piesní, s ktorými členovia FS „Brezovičan“  účinkovali - tematické bloky a zvykoslovné pásma.

      V závere chcem vyjadriť vďaku Michalovi, za jeho individuálnu tvorivú osobitosť, že  s láskou a úctou oživuje folklór v obci a regióne.

      Ďakujem mojej rodinke a všetkým tým, s ktorými som mala možnosť spolupracovať  a účinkovať v súbore,  za všetko, čím ste obohatili a obohacujete toto prenádherné dedičstvo.

      Nezabudnime na odkaz - motto z kroniky FS „Brezovičan“ z roku 1983:

 „Ľudové umenie je klenot, ktorý nám môžu svety závidieť“.