Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Špeciálna volebná komisia.

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Zbor pre občianske záležitosti pri Obecnom zastupiteľstva v Brezovici

„Človek človeku“

Informácia o činnosti ZPOZ

ZPOZ pri obecnom zastupiteľstve v Brezovici  organizuje a vykonáva obrady a slávnosti z lásky k človeku a pre človeka, našim cieľom je spokojnosť občana.

Všeobecne záväzným nariadením Obce  bola činnosť ZPOZu schválená  31.10.2008.  ZPOZ nadviazal na tradíciu, ktorá si našla pevné miesto nielen v živote človeka, ale i našej obce.

Nosnou činnosťou ZPOZ sú obrady uvítania detí do života, ktoré sa organizujú dva krát ročne.

1 krát ročne pri príležitosti životných jubileí pripravujeme obrady pre najstarších občanov obce.

ZPOZ prostredníctvom svojho zástupcu – rečníka sa zúčastňuje na cirkevnom obrade pohrebu občanov našej obce.

            Ľudia už odjakživa potrebovali vyjadrovať svoje city, emócie, a to nielen vo chvíľach šťastia a radosti, ale rovnako aj vo chvíľach bolesti a smútku.

Radi privítame aj podnety z vašej strany, ako vzdať úctu človeku.

 

VZN ZPOZu

             Marta Miková, predsedníčka ZPOZ

Rok 2014 Rok 2015