Vytlačiť
Oznámenie o začatí nového územného plánu. Oznámenie o prerokovaní aktualizácie územného plánu obce Brezovica.
Zverejnenie zámeru obce.
Zverejnenie výzvy Lesy SR.
Oznámenie OVS.
Rozpočet na rok 2021.
VZN Obce Brezovica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva.
Dodatok č.1/2020 k VZN obce Brezovica č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Návrh plánu kontrolnej činnosti 1. polrok 2021.
Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav.
Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. úz. Brezovica.
Regionálny príspevok Úradu Vlády SR.
VZN o určení výšky finančných prostriedkov.
Oznámenia o strategickom dokumente PHSR 2015-2023
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Brezovica.