Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Špeciálna volebná komisia.

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

 

Referát stavebný

 


Adresa: OcÚ Brezovica, Brezovica č. 59, 082 74 Brezovica
Tel.: 051/459 15 54

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Podľa ustanovení stavebného zákona:

Stavebník môže uskutočniť drobnú stavbu, len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky (§ 57 ods. 2).

Ohlásenie stavebnému úradu postačí (§ 55 ods. 2):

 • pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;
 • pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
 • pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m,
 • pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbieb elektronických komunikačných siestí, keď nedôjde k zmene stavby.

Drobné stavby (§ 139b ods. 6 až 8) sú stavby, ktoré

 • majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu)
 • nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

-          prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

-          podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Za drobné stavby sa považujú aj

 • stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
 • oplotenie,
 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
 • nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

Priestupku sa dopustí a pokutou do 10 000 Sk  (331 € ) sa potresce ten, kto uskutočňuje drobnú stavbu, ktorú treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním (§ 105 ods. 1 písm. a).

Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 400 000 Sk (13 277 € ) právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá uskutočňuje drobnú stavbu, ktorú treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním (§ 106 ods. 1 písm. a).

 

 

Ohlásenie stavebných úprav*  / udržiavacích prác* podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

 

Podľa ustanovení stavebného zákona:

Stavebník môže uskutočniť ohlásenéstavebné úpravy alebo udržiavacie práce len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky (§ 57 ods. 2).

Ohlásenie stavebnému úradu postačí za súčasného splnenia nasledovných podmienok, a to:

 1. a)pri stavebných úpravách, ktorými sa

-          podstatne nemení vzhľad stavby,

-          nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby,

-          nemení sa spôsob užívania stavby a

-          neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

 1. b)pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť

-          stabilitu stavby,

-          požiarnu bezpečnosť stavby,

-          vzhľad stavby

-          životné prostredie a

-          pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Priestupku sa dopustí a pokutou do 10 000 Sk  (331 €) sa potresce ten, kto uskutočňuje stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním (§ 105 ods. 1 písm. a).

Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 400 000 Sk (13 277 €) právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá uskutočňuje stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním (§ 106 ods. 1 písm. a).

 

Tlačivá:

 

Stavebné tlačivá na stiahnutie

  

Stavebné povolenie

 

 Vybavuje:

Spoločný stavebný úrad Lipany

Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany (poschodie nad mestskou knižnicou)

 

Ján Mindek

Tel.: 051/488 11 72, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Anna Revická - Bučková

Tel.: 051/488 11 72, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Úradné hodiny:

Pondelok-Utorok: 8:00 – 11:00 hod. 13:00 – 15:00 hod.

Streda: 8:00 – 11:00 hod. 13:00 – 16:30 hod.

Štvrtok-Piatok: 8:00 – 11:00 hod. 13:00 – 15:00 hod.

 


Môžete vybaviť:

- STAVBA RODINNÉHO DOMU

- POVOLENIE STAVIEB A ICH ZMIEN, POVOLENIE NA STAVEBNÉ KONANIE

- POVOLENIE ZMENY STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM

- ROZHODNUTIE O PREDĹŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÉHO POVOLENIA

- KOLAUDAČNÉ KONANIE A VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA NA STAVBY, KTORÉ

SI VYŽADOVALI STAVEBNÉ POVOLENIE

- ROZHODNUTIE O ZMENE UŽÍVANIA STAVBY

- ODSTRÁNENIE STAVBY