Vytlačiť
 1. 2.1.2022 Zmluva CBR.Stiahnúť pdf
 2. 21.1.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie - OZ FK Sokol Brezovica.Stiahnúť pdf
 3. 7.2.2022 Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin.príspevku.Stiahnúť pdf
 4. 16.2.2022 Dodatok č.3 k Dohode o pristúpení k Rámcovej dohode.Stiahnúť pdf
 5. 24.2.2022 Zmluva VSD-NN siete.Stiahnúť pdf
 6. 9.3.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie OZ P.Kašineho.Stiahnúť pdf
 7. 9.3.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie - ZOCHPH Lesík.Stiahnúť pdf
 8. 9.3.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie - Bike klub.Stiahnúť pdf
 9. 15.3.2022 Zmluva o postúpení práv a povinností - VVS, a.s..Stiahnúť pdf
 10. 16.3.2022 Kúpno-predajná zmluva.Stiahnúť pdf
 11. 17.3.2022 Zmluva o dielo.Stiahnúť pdf
 12. 6.4.2022 Zmluva o dodávky elektriny - budova 215.Stiahnúť pdf
 13. 25.4.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie - ZOCHPH Brezovica.Stiahnúť pdf
 14. 2.5.2022 Zmluva o nájme nebytového priestoru.Stiahnúť pdf
 15. 9.5.2022 Zmluva DPO SR.Stiahnúť pdf
 16. 1.6.2022 Zmluva o prenájme reklamnej plochy.Stiahnúť pdf
 17. 22.6.2022 Darovacia Zmluva.Stiahnúť pdf
 18. 8.7.2022 Zmluva o nájme.Stiahnúť pdf
 19. 11.7.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie PSK.Stiahnúť pdf
 20. 11.7.2022 Hromadná licenčná zmluva SOZA.Stiahnúť pdf
 21. 26.7.2022 Zmluva o dielo + prílohy.Stiahnúť pdf
 22. 27.7.2022 Zmluvy o predaji pozemkov.Stiahnúť pdf
 23. 27.7.2022 Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov.Stiahnúť pdf
 24. 1.8.2022 Mandátna zmluva.Stiahnúť pdf
 25. 12.8.2022 Zmluva o spracovaní osobných údajov.Stiahnúť pdf
 26. 28.8.2022 Dodatok ku zmluve.Stiahnúť pdf
 27. 2.9.2022 Darovacia zmluva.Stiahnúť pdf
 28. 14.9.2022 Zmluva o úvere.Stiahnúť pdf
 29. 22.9.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriny.Stiahnúť pdf
 30. 23.9.2022 Kúpna zmluva.Stiahnúť pdf