Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Špeciálna volebná komisia.

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Dodatok č. 1

k VZN č. 1/2008 zo dňa 22.08.2008 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach, článok III – Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania boli upravené finančné pásma nasledovne:


MŠ: Desiata – 0,24 €

Obed - 0,60 €

Olovrant - 0,21 €

______________________

Spolu 1,05 €

Zamestnanci: Obed – náklady na potraviny 1,05 €

Réžia 1,-

__________________________

Spolu 2,05 €

Ostatní dosp.: Obed – náklady na potraviny 1,05 €

Réžia 1,-

_________________________

Spolu 2,05 €

Príloha: Finančné pásma vydané MŠ SR


Vyvesené na pripomienkovanie: 07.09.2011


Zvesené: 22.09.2011


Schválené: 23. 09.2011


Vyvesené: 26.09.2011


Zvesené: 11.10.2011


Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: 01.11.2011


Ing. Jozef Hodoši

Starosta obce