Vytlačiť

 

VZN Obce Brezovica č. 3/2017

VZN obce Brezovica o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Brezovica.

VZN Obce Brezovica č. 1/2015

VZN o financovanie na úseku školstva 2013

VZN Obce Brezovica č. 3/2016

VZN Obce Brezovica č. 5/2016 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach