Slovak English German Russian
VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
VZN miestne dane a poplatok 2016
VZN miestne dane a poplatok 2012
Dodatok č.2 k miestnym daniam a poplatku
Dodatok č. 1 k VZN o miestnych daniach a poplatku
Dodatk č. 3/2012 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku